0 Prece/s

0 €

UztaisiPats!

Privātuma politika

Kas ir privātuma politika?

Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) apraksta ne tikai noteikumus, kas ir jāievēro tīmekļa vietnes www.puff.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne), lietotājiem (turpmāk – Klients), bet arī paredz personas datu, kurus izmanto, lietojot Tīmekļa vietni pārvaldības pamatnoteikumus.

Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un izsaka savu piekrišanu Privātuma politikas ievērošanai, ja viņš apmeklē, pieslēdzas un (vai) iegādājas pārdodamo preci un (vai) pakalpojumu Tīmekļa vietnē. Lietotājam, kurš nepiekrīt kādam no Privātuma politikas noteikumiem, tiek liegtas tiesības apmeklēt Tīmekļa vietni, pieslēgties tām, kā arī izmantot visas un (vai) jebkuru no Tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu-Puff.lv klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Puff.lv jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

Puff.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Puff interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

Puff.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

• Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

– klientu apkalpošanai;

– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

– norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

• Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– klientu aptauju veikšanai;

– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

• Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Puff.lv.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Puff.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

• normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Puff.lv saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

• saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

• likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Puff.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Puff.lv leģitīmās (likumīgās) intereses.

Puff.lv likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

• veikt komercdarbību;

• nodrošināt līguma saistību izpildi;

• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;

• analizēt Puff.lv mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

• veikt darbības Klientu noturēšanai;

• segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

• izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

• nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

• novērst krāpniecību;

• nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

• pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

• administrēt maksājumus;

• administrēt neveiktus maksājumus;

• informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

Puff.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Puff.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Puff.lv attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Puff.lv darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Puff.lv var pilnvarot Puff.lv grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Puff.lv grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Puiff.lv rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Puff.lv grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Puff.lv datu apstrādes apstrādātājiem un Puff.lv ir tiesības nodot Puff.lv grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Puff.lv sadarbības partneri un Puff.lv grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Puff.lv prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Puff.lv uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

Puff.lv aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Puff.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

• Datu pseidonimizēšanu;

• Ugunsmūri;

• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

• Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Puff.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos  Puff.lv likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Puff.lv likumīgās intereses.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Puff.lv piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Puff.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Puff.lv likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Puff.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Puff.lv pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Puff.lv atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Puff.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Puff.lv pakalpojumu portālos/lietotnēs, Puff.lv un citās interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtōt attiecīgu paziņojumu uz [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

Puff.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Puff.lv veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Puff.lv un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešunolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Puff.lv veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Puff.lv un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Puff.lv un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

• nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];

• izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Puff.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Citi noteikumi

Puff.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Puff.lv nenes atbildību.

Puff.lv ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Puff.lv mājaslapā.

Kontakti

© 2019 SIA SWL. Visas tiesības aizsargātas.

Reg. nr. 40203084074

Dizains un realizācija - iconcept.lv